top of page
pexels-lil-artsy-1595085_edited.jpg

Visie

Programma

Democratie

Onderwijs

Innovatie

L'Unie in 5 minuten

Democratie

 1. Één nationale kieskring voor de Belgische (federale) verkiezingen.

 2. Een Belgische democratie die ontwikkeld en gecontroleerd wordt in het federaal parlement en niet door enkele leiders van regionale partijen.

 3. Het bestuur van het land herfederaliseren en vereenvoudigen.

 4. Dotaties voor politieke partijen verlagen.

 5. Meertalige en verbindende Belgische media creëren met ondertiteling.

Ondernemen

 1. Vergoeding van de administratieve kosten bij de oprichting van een eerste onderneming.

 2. Een progressieve vennootschapsbelasting van 15% tot 30%, in plaats van de huidige 25%.

 3. Subsidiëren van Belgische bedrijven die zoeken naar alternatieven voor plastics.

Sociaal beleid

 1. Minimumloon optrekken naar €14 per uur - €2300 bruto per maand.

 2. Gratis treinveroer met de NMBS.

 3. Invoeren van een studiebeurs van €440 voor kotstudenten.

 4. Toegang tot sociale tarieven garanderen door ze toe te kennen op basis van inkomen in plaats van statuut.

 5. Een nationaal huisvestigingsprogramma voor daklozen ontwikkelen (Fins model).

Werk

 1. Tegen 2030 een tewerkstellingsgraad van 80% bereiken.

 2. De geografische beperkingen op werkgelegenheidssteun opheffen.

 3. Werkloosheidsuitkering beperken in de tijd (degressieve evolutie na twee jaar).

 4. Een nationale website voor jobinformatie.

 5. Een verplichte vorming voor langdurig werklozen die een uitkering ontvangen.

Gezondheid

 1. Eén minister van Volksgezondheid voor heel België: de bevoegdheden van curatieve en preventieve zorg samenbrengen.

 2. Gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor sanitaire bescherming in apotheken, met een voorkeur voor herbruikbare en ecologisch verantwoorde producten.

 3. Het verkorten van de bedenktijd van 6 naar 3 dagen voor een abortus.

Onderwijs

 1. Tweetaligheid bevorderen in het hele land: het leren van een tweede landstaal in alle Frans- en Nederlandstalige scholen vanaf het eerste leerjaar lager onderwijs.

 2. Schoolvakanties in de verschillende regio's weer op elkaar afstemmen.

 3. Onderwijs voor jongeren onder de 18 jaar dat leerlingen werkelijk voorbereidt op het volwassen maatschappelijke leven. 

 4. Ontwikkeling van een uitwisselingsprogramma tussen het noorden, zuiden en oosten van het land voor jongeren tussen 14 en 18 jaar oud.

 5. Betaalde stages in het beroeps- en hoger onderwijs.

Ecologisch beleid

 1. De doelstellingen halen om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn.

 2. Een nationaal herbegroeiingsprogramma invoeren.

 3. Een energemix ontwikkelen bestaande uit hernieuwbare bronnen, kernenergie en groene waterstof.

 4. Herinvoering van groene certificaten op federaal niveau.

 5. Afbouw van de 1,1 miljard aan jaarlijkse subsidies voor zware brandstoffen voor grote vaartuigen.

Europa

 1. Energieonafhankelijkheid als doelstelling op EU-niveau om onze economie en samenleving te beschermen.

 2. Een intereuropees netwerk van nachttreinen uitbouwen.

 3. Streven naar Europese eenheid op vlak van militair materieel.

 4.  Militaire en humanitaire samenwerking vergroten om de diplomatieke positie van de EU te versterken.

Migratie

 1. Een asielbeleid geïnspireerd op het Canadees model waar de asielaanvragen worden ingediend in het land van herkomst of in een buurland buiten Europa. Eens de aanvraag geaccepteerd is, kan de asielzoeker op een legale manier naar België reizen en ook sneller integreren

 2.  Diplomatieke relaties met ontwikkelingslanden uitbreiden.

Wonen

 1. Federaliseren van huisvesting.

 2. Registratierechten verlagen naar 3% voor de eerste woningen.

 3. Het aanbod aan toegankelijke studentenhuisvesting vergroten, en daarnaast initiatieven zoals intergenerationele projecten ondersteunen.

 4. Energieprestatiecriteria voor gebouwen standaardiseren in de drie gewesten van het land en ervoor zorgen dat ze consequent worden toegepast.

bottom of page